STUDIO COMMERCIALISTA
Dott. Mauro Vidrigh
    Home        Nasze biuro        Zakres usług        Dokumenty        Przydatne strony        Kontakt 
 Zakres usług
Zakres usług >> Usługi
 
 1. Usługi w zakresie prowadzenia urządzeń księgowych

  a) ksiąg rachunkowych
  b) ksiąg przychodów i rozchodów
  c) ewidencji przychodów
  d) ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
   

 2. Raportowanie

  a) przekazywanie informacji rozliczeniowych, raportów specjalnych, w językach obcych - zgodnie z wymogami  firmy matki
   

 3. Doradztwo podatkowe

  a) opinie prawne
  b) konsultacje
  c) porady ustne

 4. Usługi finansowe
   

  a) Doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału

  b) Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, doradztwo i pośrednictwo w zakresie:

  • leasing
   • analiza zapotrzebowania na środki finansowe
   • przygotowanie wniosku
   • przygotowanie business planu
   • przygotowanie dokumentów dodatkowych
   • negocjowanie warunków umowy leasingowej
   • negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych
   • negocjowanie warunków umów dodatkowych
     
  • kredyty bankowe
   • analiza zapotrzebowania na środki finansowe
   • przygotowanie wniosku
   • przygotowanie business planu
   • przygotowanie dokumentów dodatkowych
   • negocjowanie warunków umowy kredytowej
   • negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych
   • negocjowanie warunków umów dodatkowych

  c) Pomoc w renegocjacji warunków umów kredytowych i leasingowych, zmiana podmiotów finansujących, zmiana formy finansowania.

  d) Analizy finansowe:
  • business plan
  • prognozy:
   • bilansu
   • rachunku zysków i strat
   • przepływów pieniężnych
  • analiza wskaźnikowa

 5. Sprawy kadrowe, płacowe, ZUS
   

  a) Obsługa kadrowa

  • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
  • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu , prowadzenie ewidencji uropów wypoczynkowych.
  • Ewidencjonowanie nieobecności pracowników.
  • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
  • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp.
  • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego.
  • Sporzadzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy( regulamin pracy , regulamin wynagradzania , regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
  • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenie, umowy o dzieło)
  • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
  • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.
  • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

  b) Obsługa płacowa

  • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.
  • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.
  • Przygotowywanie wynagrodzeń do wypłaty w formie pliku tekstowego  kompatybilnego z programem bankowym klienta.
  • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika.
  • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych.
  • Sporządzanie  informacji PIT - 4.
  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT - 11 , PIT - 8B)
  • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT - 40)
    
 6. Kompleksowa obsługa w zakresie ubiegania się o    
  dofinansowanie z PFRON

a) rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacenia składek za niepełnosprawnych domowników.

b) miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych.

c) sporządzanie wniosków o  wypłatę refundacji składek za dany miesiąc

        7.  Pomoc w postępowaniu podatkowym

              a) opracowanie odwołań
              b) opracowanie skarg do NSA
              c) czynny udział w postępowaniu podatkowym

       8.  Pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej

       9.  Reprezentacja podatkowa

     10.  Wyprowadzanie zaległości podatkowych

     11.  Sporządzanie deklaracji miesięcznych i zeznań podatkowych

     12.  Sporządzanie sprawozdań statystycznych

     13.   Udostępnianie klientom konta e-mail na serwerze naszej firmy

             a) przesyłanie bieżących zmian w przepisach podatkowych
             b) przesyłanie wyników finansowych za okres rozliczeniowy

     14.  Inne czynności cywilno prawne 

 

15.   Zalatwianie formalnosci we wloskich instytucjach dla polskich firm nie majacych siedziby we Wloszech (np.sprzedaz przez internet na terenie Wloch).

-    Rejestracja bezporednia do celow wat we Wloszech ( uzyskiwanie numeru identyfikacji podatkowej)

-     Rozliczanie watu z wloskim fiskusem i odzyskiwanie watu,

-   Prowadzenie ksiegowosci.

  

 
 


     Home | News | Photogallery | zastrzeżonego obszaru | |
 studio dottore commercialista Mauro Vidrigh - Via Vittorio Veneto, 150 Tarvisio (UD) - P.IVA 01843670306 - Privacy - Note legali
Powered by Logos Engineering - Lexun ®
04/07/2022